Những ứng dụng chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp