Về chúng tôi

Chúng tôi minh bạch chuỗi sản xuất. Bằng cách quan sát và hiểu rõ chuỗi cung ứng và giá trị của bạn, chúng tôi đưa ra những giải pháp ứng dụng cho việc cải tiến: từ chất lượng, sản lượng đến các tiêu chuẩn xã hội và môi trường dựa trên những gì bạn muốn xây dựng.

Chúng tôi làm việc tại văn phòng, trong nhà máy, ở hội thảo và trên cánh đồng. Đó là điều kiện tiên quyết để đưa một hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với nhu cần của bạn vào hệ thống, giúp bạn và người lao động hiểu rõ và sử dụng thuần thục hệ thống mới. Chúng tôi đảm bảo minh bạch ở tất cả các cấp bậc. Những giải pháp của chúng tôi có thể là kết quả của việc đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn quốc gia/quốc tế. Dịch vụ đó có thể là hỗ trợ cho việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận.  

Sự minh bạch lâu dài được dễ dàng trao đổi qua các thiết bị công nghệ di động sẽ hỗ trợ bạn quản lý rủi ro và duy trì niềm tin với các đối tác kinh doanh, và người dung cuối cùng